U bent hier

Premie voor de aanpassing van een bestaande woning

Je kunt een aanpassingspremie verkrijgen van Wonen Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant

Wonen Vlaanderen

Voor technische installaties en onderdelen en verbouwingswerken die de woning veiliger en toegankelijker maken, vb:

 • installeren van een aangepaste badkamer, toilet of traplift
 • automatiseren van de bestaande toegangsdeur of garagepoort, rolluiken, handgrepen en steunmiddelen in de badkamer
 • verhogen en verlagen van de vloer,…

Hoeveel?

De premie wordt berekend op basis van de facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar bij de aanvraag. Je moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen. De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen.

Let op: de premie kan per onderdeel nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

Voor wie?

• de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser

• 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning

• verhuurders van een woning die de huurwoning aanpassen voor een inwonende 65-plusser

• er wordt gekeken naar het:

       • gezamenlijk belastbaar inkomen

       • afzonderlijk belastbaar inkomen

       • leefloon

       • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)

       • beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij europese of internationale instelling

Wat moet je doen?

Aanvraagformulier aanpassingspremie invullen en een kopie van de factuur bijvoegen met eventueel extra documenten.

Formulier aanpassingspremie Wonen Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

 • voor een automatische deuropener met parlofoon
 • een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift)
 • deuropeningen vergroten en de gangbreedte aanpassen
 • sanitair aanpassen (badkamer, wc)
 • keuken aanpassen
 • hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken
 • rolluiken of garagepoort automatiseren

Hoeveel?

 • De premie bedraagt 50% van de kostprijs met een maximum van 2.500 euro.
 • 75% van de kostprijs met een maximum van 2.500 euro als je voldoet aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming bij het ziekenfonds.

Voor wie?

 • De aanvrager moet minstens 65 jaar zijn of erkend zijn als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 • De aanvrager moet de aan te passen woning bewonen op basis van een zakelijk recht of een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats.

            • De huurder kan een provinciale premie verkrijgen op voorwaarde dat de eigenaar:

 1. akkoord gaat met de geplande werken;
 2. zich ertoe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering der werken;
 3. een nieuw huurcontract ondertekent voor een termijn van minimaal 9 jaar, onder voorbehoud van toekenning van een provinciale premie aan de huurder.
  Voor de woningen verhuurd door, door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen erkende vennootschappen, is de verplichting om een nieuw huurcontract te ondertekenen niet van

Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere onroerende goederen, waarvan het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt dan 125 euro.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet meer bedragen dan de maxima vastgelegd in de provinciale reglementeringen voor het toekennen van huisvestingsleningen voor renovatie van woningen.

Bij het bepalen of de aanvrager voldoet aan de inkomstengrens wordt enkel rekening gehouden met de persoonlijke inkomsten van de aanvrager en met de inkomsten van zijn /haar echtgen(o)t(e) of de partner waarmee hij/zij samenwoont.

Wat moet je doen?

 • Het aanvraagformulier invullen en een kopie van de factuur bijvoegen met eventuele extra documenten. Je hebt ook een verklaring van het registratiekantoor nodig om te bewijzen dat je geen ander onroerend goed in volledig bezit of vruchtgebruik hebt.

Formulier aanpassingspremie Provincie Vlaams-Brabant

Afspraak maken