Commissie onroerend erfgoed

Onze gemeente telt nogal wat historische gebouwen waarvan de erfgoedwaarde bekend is. Maar er zijn ook veel privéwoningen die een grote architecturale en dikwijls ook historische waarde hebben.

De commissie onroerend erfgoed is een adviesorgaan, samengesteld uit deskundigen actief inzake onroerend erfgoed en afgevaardigden van verenigingen die ook op dit vlak actief zijn. Het gaat meer bepaald over de Koninklijke Heemkundige Kring, de Furagidsen en de leden van het Tervurense comité Open Monumentendag. Gezien erfgoed nauw aansluit bij cultuur, is ook een vertegenwoordiger van de cultuurraad lid van de commissie.

De commissie adviseert het college van burgemeester en schepenen over die beleidsdomeinen waarbij Tervurens onroerend erfgoed betrokken is.

Daarnaast geeft de commissie adviezen aan het gemeentebestuur bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen zoals verbouwingen van die bouwwerken met een bijzondere erfgoedwaarde.

Deze gebouwen zijn allemaal opgenomen in een inventaris die de bouwwerken en woningen op ons grondgebied een erfgoedwaarde meegeeft en die er moet voor zorgen dat dit patrimonium bewaard kan blijven.

De adviezen van de commissie moeten het bestuur toelaten om met kennis beslissingen te nemen over al die onderwerpen waarbij de bescherming en het behoud van ons erfgoedpatrimonium aan de orde zijn. Haar adviezen zijn echter niet bindend.

Meer info?

omgeving@tervuren.be