Hemelwater- en droogteplan

De gemeenteraad van Tervuren heeft een hemelwater- en droogteplan goedgekeurd. In opdracht van onze gemeente legde Aquafin een plan voor om wateroverlast en droogte tegen te gaan en om de waterkwaliteit te verbeteren. Kortom, een toekomstvisie die ons moet wapenen tegen wat de toekomst nog in petto heeft.

Net zoals in de rest van Vlaanderen is wateroverlast en droogte ook in Tervuren een groeiend probleem. Het grondwaterpeil is de afgelopen 15 jaar gemiddeld met 1,25 meter gedaald. Bepaalde zones hebben in het verleden al wateroverlast gekend. Met de klimaatverandering zal de frequentie, de hoeveelheid en het aantal plaatsen met overlast enkel toenemen.

Plan met 165 maatregelen

Daarom heeft de gemeente Aquafin de opdracht gegeven om alles in kaart te brengen wat met water te maken heeft. Waar liggen er nog geen rioleringen? Waar liggen er al twee buizen onder de grond zodat het regenwater gescheiden is van vuil water? Waar zijn er erosieproblemen? Waar is er wateroverlast geweest en waar verwachten we problemen in de toekomst? Welke zones zijn gevoeliger voor droogte? Het plan bevat voor elk van deze problemen antwoorden met zo’n 165 maatregelen, waarvan een 30-tal prioritair. Het is zo opgebouwd dat het de gemeente handvaten geeft, een leidraad voor toekomstige projecten zoals nieuwe wegenwerken.

Wateroverlast vermijden

De inwoners van de Maegdekensdelle, H. Boulengerlaan, Boslaan, Maesdellelaan,… weten wat wateroverlast betekent. Het plan bevat ook kleine en grote maatregelen om de wateroverlast voor deze inwoners te beperken.

De waterkwaliteit van de Voer verbeteren

De kwaliteit van waterlopen zoals de Voer moet beter. Als het heel hard regent, raken de rioleringen overbelast. Er treden dan overstorten in werking die wateroverlast moeten voorkomen, maar daardoor komt er afvalwater in de Voer terecht en dat tast de waterkwaliteit aan.

Gescheiden riolering

Om de overstortwerking te voorkomen, moet in eerste instantie het regenwater gescheiden worden van het afvalwater. Dat betekent dat er een tweede rioleringsbuis onder de grond moet komen, waar dat nog niet het geval is. Onze gemeente heeft een rioleringsgraad van 97%, daarvan is maar 16% gescheiden.

Water vasthouden

Nog beter is vermijden dat het regenwater in de riolering terechtkomt en bijhouden waar het valt. Dat kan door regenwaterputten en infiltratievoorzieningen te plaatsen op privédomein of simpelweg het regenwater de tuin in te laten lopen. De gewestelijke en provinciale hemelwaterverordeningen leggen nu al op dat bij grote renovaties of nieuwbouw al het regenwater op eigen terrein moet gehouden worden.

Ook op het publiek domein kan en zal de gemeente het water beter vasthouden in plaats van het in kolken te laten lopen naar de riolering. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van grachten met schotten, groenperkjes waar het water naartoe wordt geleid of door meer ruimte te voorzien voor de Voer of andere grachten.

Rioleringswerken zijn grote investeringen met veel impact op de mobiliteit en de omwonenden. Hoe meer regenwater we ter plekke kunnen vasthouden, hoe minder gescheiden riolering we moeten aanleggen. Dat is een enorme besparing en tegelijk zorgen we ervoor dat er meer water in de bodem infiltreert, wat dan weer droogte voorkomt.

Erosie voorkomen

Bij sterke regenval treedt er erosie op vanuit de landbouwgebieden. Behalve de modder die op de weg komt, wordt ook de waterkwaliteit van de Voer aangetast. Allerlei nutriënten die bedoeld zijn voor de landbouwgewassen komen zo immers in de Voer terecht. Erosiemaatregelen zoals grasbufferstroken en houthakseldammen helpen om dit probleem te voorkomen.

Dit plan gaat dus verder dan enkel het beheren van water. Het biedt een langetermijnvisie om slim om te gaan met water, wat goed is voor onze leefomgeving en uiteindelijk alle Tervurenaars ten goede komt.

Meer info vind je in de documenten hieronder.