Inzage bestuursdocumenten

Vanf 24 juni 2021 werkt de gemeente Tervuren met een raadpleegomgeving. Op deze raadpleegomgeving staat alleen de informatie die verplicht openbaar gemaakt moet worden.
Voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW) betreft dit de agenda, de besluitenlijst en de notulen.
Voor het vast bureau, de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de raad van bestuur van Bexit betreft dit enkel de besluitenlijst.

Je hebt echter steeds het recht om documenten die de gemeente in haar bezit heeft, in te kijken of er een afschrift van te krijgen. Je mag eveneens uitleg vragen over deze documenten. Een document van persoonlijke aard kan je enkel verkrijgen indien je kan aantonen dat je er belang bij hebt. Je aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de wettelijke en reglementaire uitzonderingsgronden. Op basis van deze toetsing kan je het opgevraagde document daarna al dan niet inkijken of het gevraagde afschrift ontvangen. Ben je het niet eens met de beslissing, dan kan je klacht indienen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur.

Richt je aanvraag schriftelijk aan de gemeente via info@tervuren.be

Contact

Algemeen secretariaat

Adres
AC De Zevenster Markt 7A , 3080 Tervuren
Tel.
Vandaag
Open van 09:00 tot 12:00 uur & 13:30 tot 19:00 uur
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00 uur & 13:30 tot 16:00 uur