Leegstandsheffing

Op woningen en gebouwen die minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 jaarlijks een vooraf bepaalde gemeentebelasting geheven.

Wat is leegstand?

  • Als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte van een gebouw ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet volgens de functie van het gebouw wordt gebruikt.
  • Als een woning ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet als woning of elke andere bij gemeentelijke verordening omschreven functie gebruikt wordt. Het gaat hier om effectief gebruik.

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is.

De functie van het gebouw staat beschreven in de omgevingsvergunning of meldingsakte. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk blijkt, wordt de functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik.

Er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor bepaalde gevallen. Het volledige overzicht kan in het belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen geraadpleegd worden, onder Artikel 10.

Wat kost het?

  • Als het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 1.500 voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning.

  • Als het gebouw of de woning een tweede termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: € 3.000 voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning.

  • Als het gebouw of de woning een derde termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: € 4.500 voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning.

  • Als het gebouw of de woning een vierde en elke verdere termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: € 6.000 voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning.

Het aantal termijnen van 12 maanden dat een gebouw of woning in het leegstandsregister staat, wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning

Belastingen en retributies