Meldpunt klokkenluiden

Vanaf 11 december 2022 moet ieder Vlaams lokaal bestuur een klokkenluidersmeldpunt hebben. Via dit kanaal kunnen personen (anoniem) melding maken van inbreuken die ze vaststellen in het kader van hun werkrelatie. De nieuwe klokkenluidersregeling beschermt deze melders tegen represailles.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn natuurlijke personen die in het kader van hun werk inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur Tervuren samenwerken, zoals consultants, leveranciers, sollicitanten, vrijwilligers, …

Wat is een inbreuk?

Het Bestuursdecreet definieert het begrip “inbreuk”. Alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Een inbreuk is een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Hoe kan je een (anonieme) melding maken?

Intern meldpunt

Het intern meldpunt, dat enkel bestemd is voor het personeel van de gemeente en van het OCMW Tervuren, is de algemeen directeur Dirk Stoffelen.

De algemeen directeur is bereikbaar:
- via mail: dirk.stoffelen@tervuren.be
- telefonisch: 02/766.53.02
- via post: Dirk Stoffelen (persoonlijk), Markt 7A, 3080 Tervuren

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt. Je kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier in bijlage.
Dit klokkenluidersdecreet is niet van toepassing op personeelsleden van het onderwijs. Voor hen wordt er een nieuw Vlaams decreet voorbereid.

Extern meldpunt

Andere personen die een werkrelatie hebben met de gemeente of met het OCMW zoals consultants, leveranciers, sollicitanten, vrijwilligers … kunnen alleen een melding maken bij het extern meldpunt.
Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het externe meldkanaal.

Het bevoegde extern meldpunt is Audit Vlaanderen, bereikbaar:
- via mail: melding.audit@vlaanderen.be
- telefonisch: 02/553.45.55
- via post: Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 bus 24, 1000 Brussel.

Algemene informatie

Wetgeving

De Klokkenluidersrichtlijn van de Europese Unie wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. Vlaanderen nam deze nieuwe regels op in het Bestuursdecreet dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen (Titel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 6).

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

De nieuwe regeling voorziet in een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Behandeling van de melding

Wat kan je verwachten na het indienen van een melding intern of extern?

Ontvangstmelding:
Je ontvangt als melder een ontvangstmelding binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft, tenzij:
* Jouw melding binnen die termijn al werd afgehandeld. Dan krijgt je meteen meer  informatie over de melding.
* Je je uitdrukkelijk hebt verzet tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
* Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt.

Meer informatie over jouw melding:
Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met jouw melding gebeurde:
* Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
* Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van jouw melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen jou geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon/personen schaadt.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in het Bestuursdecreet of kan je bekomen bij de personeelsdienst.