Betaling repatriëringskosten voor vreemdelingen

Inhoud

Als een vreemdeling wil terugkeren naar zijn land, maar onvoldoende financiële middelen heeft om dit te bekostigen, kan hij zich richten tot het OCMW.

Dit kan als de vreemdeling zelf onvoldoende financiële middelen heeft, als hij vrijwillig het land wil verlaten en geen aanspraak kan maken op andere regelingen.

Voorwaarden

  • U bent een vreemdeling.
  • U wilt vrijwillig België verlaten.
  • U hebt onvoldoende financiële middelen om de repatriëring of terugkeer te betalen.

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW, zeg dat u vreemdeling bent en België vrijwillig wilt verlaten.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen, zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • Het OCMW beslist of het de repatriëringskosten ten laste kan nemen.

Wat meebrengen

Best brengt u, bij het eerste contact met het OCMW, al uw identiteitskaart mee.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog andere documenten vraagt.

Regelgeving

De tenlasteneming van deze kosten wordt geregeld door artikel 8 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.