Repatriëringskosten voor vreemdelingen

Inhoud

OCMW’s kunnen beslissen om de repatriëringskosten van begunstigden ten laste te nemen. Het gaat enkel om de kosten van behoeftige vreemdelingen die vrijwillig het land willen verlaten en geen aanspraak kunnen maken op het vrijwillige terugkeerprogramma van de Internationale Migratie-organisatie.

Het OCMW moet vooraf de toestemming vragen van de POD Maatschappelijke Integratie. Hiervoor stuurt het OCMW een gemotiveerd sociaal verslag en een financiële raming.

Regelgeving

De tenlasteneming van deze kosten wordt geregeld door artikel 8 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.