Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ( PRUP)

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’

Binnenkort bepaalt een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) hoe je mag bouwen in Tervuren. De provincie stelt een nieuw plan op voor de woongebieden van Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode. 

Bouwen in de toekomst

Mag je op elk woongebied in Tervuren appartementen zetten? Hoe kan je nog gronden verkavelen? Momenteel zijn de regels daarrond nog gebaseerd op een gewestplan uit de jaren zeventig. Hoog tijd dus voor een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dat is een officieel document dat bepaalt waar, hoe en waarvoor er gebouwd mag worden in Tervuren. Het bepaalt hoe je straat, wijk en dorp er in de toekomst zullen uitzien. Alle bouwvergunningen worden aan dit plan getoetst.

De provincie Vlaams-Brabant stelt momenteel één provinciaal RUP (PRUP) op voor Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode. Dat zal verhelderen hoe er in de toekomst aan woningbouw mag worden gedaan in de gebieden die vandaag al voor wonen bestemd zijn in Tervuren.
De gemeenten bouwen op hun beurt verder op dit PRUP en verfijnen het op lokaal niveau aan de hand van een stedenbouwkundige verordening.

Ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

De provincieraad stelde het ontwerp van PRUP ‘Afbakening woonkernen Horizon+’ op 19 december 2023 voorlopig vast. Naar aanleiding van de voorlopige loopt een openbaar onderzoek van 8 januari tot en met 7 maart 2024. De uitgebrachte adviezen en bezwaren tijdens dit openbaar onderzoek worden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO), die een advies formuleert aan de provincieraad over de al of niet aanpassing van het plan. De provincieraad stelt vervolgens het plan definitief vast.

Op de website van de provincie kan je lezen hoe je suggesties, opmerkingen en bezwaren kan overmaken.

Alle documenten van het ontwerp van Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen geraadpleegd worden op deze pagina en via de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

De documenten kunnen ook ingekeken worden bij de dienst Omgeving (in AC De Zevenster, Markt 7 A) na afspraak en dit tijdens de openingsuren.

Ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Woonkernen Horizon+’

Parallel met het PRUP maakt de gemeente een stedenbouwkundige verordening ‘Woonkernen Horizon+’ op waarvoor de officiële goedkeuringsprocedure nog moet starten. Na goedkeuring door het schepencollege op 8 januari 2024 zal voor dit ontwerp een openbaar onderzoek lopen van 7 februari tot en met 7 maart 2024.

De uitgebrachte adviezen en bezwaren tijdens dit openbaar onderzoek worden behandeld door het college van burgemeester en schepen. Na verwerking van de adviezen en bezwaren stelt de gemeenteraad de (eventueel aangepaste) verordening definitief vast.

Alle documenten van de verordening zullen tijdens het openbaar onderzoek op deze pagina gepubliceerd worden en kunnen ook via de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid bekeken worden. 

Het ontwerp kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek ook ingekeken worden bij de dienst Omgeving (in AC De Zevenster, Markt 7 A) na afspraak en dit tijdens de openingsuren.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Bezorg ze ons tijdens het openbaar onderzoek van 7 februari 2024 tot en met 7 maart 2024.

  • Via mail: omgeving@tervuren.be
  • Per brief met een aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Markt 7 A bus 2, 3080 Tervuren
  • Afgeven aan het onthaal: overhandig tegen ontvangstbewijs jouw input op het gemeentehuis, Markt 7 A, 3080 Tervuren

Onderzoek naar milieu-effecten

Tijdens de goedkeuringsprocedure wordt door het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving op basis van een adviesronde ook onderzocht of de nieuwe stedenbouwkundige verordening negatieve gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en of de opmaak van een plan-milieueffectenrapport nodig is.

Infomoment

Over beide plannen wordt er een infoavond georganiseerd op 6 februari in AC De Zevenster om 19 uur.
De infosessie start met een algemene toelichting en vervolgens kan je individueel vragen stellen aan onze medewerkers over het PRUP en de gemeentelijke verordening.

Documenten

Wat voorafging

Start- en procesnota

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 7 juli 2022 ingestemd met de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’. Deze startnota was gedurende zestig dagen ter inzage in te kijken en in het gemeentehuis van Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode. De documenten zijn nog steeds digitaal hier te raadplegen. Deze publieke consultatie liep van 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Naast de startnota stelt de deputatie ook een procesnota beschikbaar. De procesnota geeft aan hoe het planningsproces zal verlopen en zal gedurende dit proces regelmatig worden bijgewerkt en zal tevens bekendgemaakt worden via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en gemeentelijke verordening

Op woensdag 7 september 2022 vond een gratis infomoment plaats over het nieuwe Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en de bijhorende gemeentelijke verordening. 

Tijdens het infomoment werden de principevoorschriften uit de gemeentelijke verordening en het voorontwerp van het PRUP voorgelegd. Je ontdekte er in welke zones de gemeente voorlopig opgedeeld wordt en welke bijhorende nieuwe regels over bouwen en renoveren er op tafel liggen. Die regels gaan over ontharding, bijbouwen, het verkavelen van gronden en nog veel meer. 

Horizon+

De opmaak van het nieuwe PRUP maakt deel uit van Horizon+, een provinciaal project dat de verbinding tussen het Zoniënwoud en de omliggende Vlaams-Brabantse gemeenten wil versterken. Het PRUP helpt daarbij door open ruimte te vrijwaren en het groene karakter van Tervuren te beschermen.