Speelstraat

Wat is een speelstraat?

 • Een speelstraat wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Bewoners en mensen die er een garage hebben of die in de straat wonen mogen er stapvoets in/uit en parkeren.
 • Voetgangers, skaters en spelende kinderen hebben voorrang op iedereen. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zo nodig afstappen.
 • De doorgang mag niet volledig afgesloten worden, bijvoorbeeld met speeltuigen, zodat prioritaire voertuigen doorkunnen.

Wat zijn de voorwaarden voor het inrichten van een speelstraat?

Er wordt enkel een toelating gegeven voor speelstraten die voldoen aan volgende voorwaarden. De speelstraat:

 • Heeft een maximale snelheidsbeperking van 50 km/uur.
 • Ligt in een wijk met vooral een woonkarakter.
 • Heeft geen belangrijk doorgaand verkeer of heeft geen belangrijke verkeersfunctie.
 • Heeft geen bediening van openbaar vervoer.
 • Heeft geen aanwezigheid van handelszaken.
 • Mag geen conflict creëren met reeds goedgekeurde evenementen, ander speelstraten of inname van het openbaar domein

Bijkomende voorwaarden:

 • Bij de inrichting van een speelstraat moet een lokale omleiding mogelijk zijn.
 • Wanneer in een wijk al een aanvraag voor een speelstraat is goedgekeurd, heeft de goedgekeurde aanvraag voorrang op de nieuwe aanvraag.
 • De dienst openbaar domein zal afwegen of de bijkomende speelstraat verkeerskundig mogelijk is, desnoods onder bepaalde voorwaarden.
 • Indien straat op het grondgebied van 2 gemeenten ligt, moet de andere gemeente akkoord gaan.

Hoe aanvragen?

Bewoners moeten de toestemming vragen aan de gemeente. Vooraleer je een aanvraag doet bij de gemeente, moet je alle buren bevragen of ze toestemming geven. Volgende stappen moet je doorlopen.  

 1. De aanvrager (bewonder van de straat) gaat van deur tot deur om te vragen of de andere bewoners akkoord zijn. (in te vullen op aanvraagformulier onderaan deze pagina)
 2. Elke brievenbus heeft 1 stem.
 3. Meer dan de helft van de bewoners moet akkoord gaan = 50% + 1.
 4. De aanvrager vraagt een speelstraat aan via het online evenementenloket. Een speelstraat aanvragen kan tot 6 weken voor start.  Bij de aanvraag zit ook het formulier met de gegevens van de bewonersenquête.
 5. De dienst openbaar domein geeft verkeerstechnisch advies.
 6. Het college van burgemeester en schepenen beslist.
 7. Na goedkeuring door de gemeente, ondertekenen de verantwoordelijken een engagementsverklaring.
 8. De aanvrager bezorgt de beslissing aan de bewoners van de straat. Elk huis moet ingelicht worden.

Wanneer kunnen speelstraten?

Een speelstraat mag maximaal 10 dagen duren gedurende de paas- en zomervakantie en gedurende de maand september.

Men kan kiezen uit de volgende formules:

 1. Paasvakantie: een aaneensluitende periode van maximaal 10 dagen OF 3 weekends OF 1 vaste dag per week.
 2. Zomervakantie: 2 keer 5 aaneensluitende dagen in juli en augustus OF een aaneensluitende periode van maximaal 10 dagen OF maximaal 5 opeenvolgende weekends OF 1 vaste dag per week.
 3. September: woensdagen OF op zondag

LET OP!

Er kan geen combinatie gemaakt worden van de verschillende formules. Wel kan een openbare weg zowel tijdens de paas- en zomervakantie als in september een speelstraat worden.
Een speelstraat-dag mag samenvallen met een buurtfeest.

Uren

Er zijn 3 opties:

 • Tussen 9 uur en 21 uur
 • Tussen 13 uur en 21 uur
 • Tussen 18 uur en 21 uur

Verantwoordelijken van de speelstraten

Bij een aanvraag, worden er 3 verantwoordelijken aangeduid (zoals ook bij de buurtfeesten). Zij verklaren door het onderteken van de engagementsverklaring dat zij volgende taken opnemen als verantwoordelijke van de straat:

 • Zij zijn verantwoordelijk voor de aanvraag van de speelstraat (incl. bevraging van alle bewoners)
 • Zij zijn het aanspreekpunt voor gemeente, de politie en de bewoners.
 • Zij zorgen voor de schriftelijke communicatie aan de buren na goedkeuring door de gemeente.
 • Staan in voor het afsluiten en het openen van de straat op de afgesproken tijdstippen.

Meer info?

Vrije tijd - cel evenementen
02 766 52 03
evenementen@tervuren.be