Toelage voor sociaal maatschappelijke verenigingen

Het lokaal bestuur Tervuren wil zich richten op kwetsbare groepen en mensen met zorgbehoeften in
Tervuren en steunt daartoe verenigingen die hieraan bijdragen. Deze verenigingen komen niet in
aanmerking voor subsidies volgens het reglement voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, omdat
zij niet aan die erkennings-voorwaarden voldoen.

Op 27 juni 2024 werd daarom een nieuw erkennings- en subsidiereglement voor sociaal-maatschappelijke verenigingen goedgekeurd door de raad. Het treedt in werking vanaf 1 juli 2024.


Volgens deze nieuwe regels kunnen sociaal-maatschappelijke verenigingen een erkenning aanvragen en ook subsidies ontvangen als ze aan de voorwaarden voldoen. De welzijnsraad speelt een cruciale rol in de erkenningsprocedure. 

Het jaar 2024 wordt gezien als een overgangsperiode voor de bestaande verenigingen. Zij kunnen nu al een erkenningsaanvraag indienen bij het schepencollege via dit formulier (formulier erkenning sociaal maatschappelijke vereniging). De aanvraag is geldig wanneer deze volledig is
ingevuld en digitaal ondertekend.


Voeg bij deze aanvraag alle documenten die aantonen dat uw vereniging aan de voorwaarden voldoet, zoals:
• Een lijst van alle bestuursleden en hun contactgegevens;
• Een ledenlijst met woonplaats (deze wordt na erkenning onmiddellijk vernietigd);
• Bewijs van initiatieven voor kwetsbare groepen en mensen met zorgbehoeften in Tervuren,
bijvoorbeeld aan de hand van werkingsverslagen, flyers, affiches, statuten of huishoudelijk
reglement;
• Bewijs van aansprakelijkheidsverzekering.

Na erkenning geniet de vereniging van verschillende voordelen. Zo kunnen ze gebruik maken van onze communicatiekanalen, gemeentelijke infrastructuur aan voordeeltarief boeken en gratis materiaal ontlenen via de dienst WEB of de uitleendienst.

In een tweede stap kunnen ze een subsidieaanvraag indienen. De subsidie bedraagt 500 euro en
kan men éénmaal per jaar aanvragen.  De aanvraag doet u uiterlijk op 1 maart 2025 voor het voorgaande
kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Ook de subsidieaanvraag zal u
online kunnen indienen via www.tervuren.be.

In de bijlage kan je het reglement en de erkenningsvoorwaarden nalezen.