Vaststelling van de aanvullende belasting op de personenbelasting

De gemeente stelt een aanvullende personenbelasting vast ten laste van de rijksinwoners die op 1 januari van het 
aanslagjaar in de gemeente belastbaar zijn.