Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in en bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Er zijn drie mogelijke situaties waarin zorgwonen gemeld mag worden:

 1. binnen een bestaande woning
 2. binnen een bestaand bijgebouw bij een woning
 3. in een nieuwe, tijdelijke verplaatsbare unit

Voorwaarden

Er is sprake van een zorgwoning als voldaan is aan alle drie volgende voorwaarden:

 1. In of bij de bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 2. De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen.
 3. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • Ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • Ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • Een persoon met een handicap.
   • Een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering).
   • Een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
   • Ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen gehuisvest blijven in de hoofdwoning.

Procedure

Creatie van een zorgwoning

Het creëren van een zorgwoning is meldingsplichtig. De zorgwoning moet worden gemeld in het Omgevingsloket. Indien er structurele werkzaamheden worden gedaan en in bepaalde andere gevallen is het vergunningsplichtig.

Neem contact op met de dienst Omgeving om te weten wat in jouw geval precies verplicht is.

Inschrijving in het bevolkingsregister

Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe adres melden aan de gemeente bij de dienst Burgerzaken. Als je aan de voorwaarden voldoet, registreert de dienst Burgerzaken in het bevolkingsregister dat jouw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van jouw woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.
Er wordt geen bijkomend huisnummer aangemaakt voor de nieuwe wooneenheid. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register.

Beëindiging van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw online via het Omgevingsloket melden. Indien nodig, helpt de Dienst Omgeving je hierbij.

Prijs

Indien je een melding of vergunning indient in het Omgevingsloket voor Zorgwonen, is de belasting op omgevingsvergunningen van toepassing.

Opgelet

Zorgwonen heeft niet de bedoeling om een bestaand gezin te splitsen aangezien dit de uitkeringen wel beïnvloedt. Volgens de federale regelgeving moet er een wijziging zijn in de gezinssituatie. Er moet daarom sprake zijn van een ‘fysische verhuis’ van de zorgbehoevende of de zorgverlener, dus een verhuis van adres A naar adres B als zorgbehoevende of zorgverlener. Een gezin dat ‘samen’ verhuist van adres A naar adres B kan geen aanspraak maken op een inschrijving als ‘zorgwonen’, ook al zijn de verbouwingen die het gezin gedaan heeft geldig op stedenbouwkundig vlak.

Meer info?